Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

ca:sobrewiki:glosario

Taula de continguts

Glossari

A continuació es presenten els principals termes i sigles utilitzades en aquesta wiki, ordenades alfabèticament:

A

ABC Codes: codis compatibles amb la Llei de Portabilitat i Responsabilitat de l'Assegurança Mèdica (HIPAA, per les sigles en anglés) de cinc dígits (per exemple, AAAAA).

ABS (Cat): Àrees Bàsiques de Salut: És la unitat territorial elemental a través de la qual s'organitzen els serveis d'atenció primària de salut.

ACR: American College of Radiologists.

ANSI: American National Standard Institute

ATC/DDD: Anatomical Therapeutic Chemical, Classification System with Defined Daily Doses.

C

CCAM: Classification Commune des Actes Médicaux.

CCC: Clinical Care Classification System.

CEN: Comitè Europeu de Normalització: Associació que reuneix els organismes nacionals de normalització de 34 països europeus.

CIAP-2 (ICPC-2): Classificació Internacional de l'Atención Primària, Segona edició.

CIF: Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut.

CIM-9-MC (ICD-9-CM): Classificació Internacional d'Enfermetats, 9ª revisió. Modificació Clínica.

CIM 10 (ICD-10): Classificació Internacional d'Enfermetats, 10ª revisió.

CIM-10-MC/SCP (ICD-10-CM/PCS): Classificació Internacional d'Enfermetats, 10 revisió, Modificació clínic/Sistema de codificació de procediments.

COSTART: The Coding Symbols for a Thesaurus of Adverse Reaction Terms.

D

DICOM: Digital Imaging and Communication On Medicine.

DSM-V: Manual de diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals-V.

H

HAPI FHIR: es una implementació de la especificació HL7® FHIR para Java

HL7® CDA : Clinical Document Architecture

HL7® FHIR: Fast Healthcare Interoperability Resources

HL7® Internacional: Organització sense ànim de lucre que desenvolupa estàndards per minimitzen les incompatibilitats entre sistemes d'informació en salut, permetent la interacció i l'intercanvi productiu de dades entre aplicacions heterogènies, independentment de la seva plataforma tecnològica o del seu llenguatge de desenvolupament.

I

ICCC-3: International Classification of Childhood Cancer – 3rd edition.

ICHA-HC: International Classification for Health Accounts

ICHI: International Classification of Health Interventions.

ICHD-III Beta: The International Classification of Headache Disorders, Third Edition.

ICPS: International Classification for Patient Safety.

ICSD: International Classification of Sleep Disorders.

IHE: Integrating the Healthcare Enterprisca: Iniciativa creada per professionals de la salut i la indústria per millorar la forma en què els sistemes informàtics en l'atenció mèdica comparteixen informació.

ISO: International Organization for Standardization

L

LOINC: Logical Observations Identifiers, Names and Codes.

M

MedDRA: Medical Dictionary for Regulatory Activities.

Mesh: Medical Subject Headings.

N

NANDA: North American Nursing Diagnoses Association codes.

NEMA: National Electrical Manufacturers Association

NIC: Nursing Interventions Classification.

NOC: Nursing Outcomes Classification.

O

OFSTI: Oficina d'Estandards i Interoperabilitat de la Fundació Tic Salut Social

OID: Es defineix com un valor únic global associat amb un objecte que l'identifica sense ambigüitats.

Orphanet: Catàleg de enfermetats rares.

P

PACS: Picture Archiving and Communication System

PCHAlliance: Personal Connected Health Alliance

S

SDO: Standards Developing Organization

SEMNIM: Catàleg de procediments de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM).

SERAM:Catàleg d'exploracions radiològiques diagnòstiques i terapèutiques de la Sociedad Española de Radiología Médica.

SISCAT: Sistema sanitari integral de utilització pública de Cataluña

SNOMED CT:Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms.

U

UCUM:The Unified Code For Units Of Measure.

W

WiFIS: El Work Flow per Institucions de Salut, denominat WiFis, defineix el Marc d'Interoperabilitat que podran definir els sistemes d'informació de les entitats de salut. Tots els centres que implementin aquest Marc d'Interoperabilitat es podran connectar amb qualsevol altre centre que també incorpori aquest mateix marc.

ca/sobrewiki/glosario.txt · Darrera modificació: 2019/07/04 14:49 per drodriguez