Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

ca:contenidos:organismos:ihe
This version (2019/07/05 14:18) was approved by drodriguez.The Previously approved version (2019/07/05 14:12) is available.Diff

IHE

Introducció

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) és una iniciativa de professionals i indústria de l'àmbit de la salut que té per objectiu millorar els fluxos d'intercanvi de dades entre els sistemes d'informació. L'objectiu principal d'IHE és promoure l'ús coordinat d'estàndards ja existents, com DICOM o HL7, per resoldre problemes concrets d'interoperabilitat.

Els sistemes desenvolupats complint IHE es comuniquen de manera més eficient, són més fàcils de desenvolupar i permeten un ús més efectiu de la informació.

Metges, especialistes, infermeres i administradors, entre altres, visualitzen un sistema amb el qual poder transmetre informació contínuament dins d'un departament o entre ells i que permeti una fàcil disponibilitat d'aquesta informació en el punt d'atenció al pacient. IHE està dissenyat per a poder dur a terme aquesta visió millorant l'estat de les integracions i eliminant els impediments per a una millor atenció del pacient.

Avantatges que proporciona l'ús de les guies IHE

Usar els Marcs Tècnics definits per IHE proporciona nombrosos avantatges, tant per a les empreses TIC i administracions, com també per a l'usuari.

Avantatges en les empreses TIC:

 • L'ús de les guies permet la creació d'una capa de connectivitat en els seus productes complementant-los i millorant la seva competitivitat. Ja no serà necessari un desenvolupament específic per cada instal·lació, sinó que només serà necessari realitzar un desenvolupament global.
 • Gràcies a l'ús eficient dels estàndards, es disminueixen els costos i les probabilitats de fallada, garantint unes implementacions molt més flexibles i ràpides.
 • Els beneficis que proporciona el seu ús s'aplica per a tota mena d'empreses (multinacionals, empreses nacionals, desenvolupadors locals de programari…).
 • La pròpia empresa TIC pot posar en valor la seva capacitat d'interoperabilitat com a important valor afegit a la seva oferta.

Avantatges en les administracions i empreses de salut:

 • Facilita la integració entre aplicacions de múltiples proveïdors. Es perd el temor a la coexistència de diversos proveïdors.
 • Facilitat per a nous desenvolupaments en el futur, sense pèrdua de la inversió actual.
 • Augment en la capacitat d'interoperabilitat amb altres administracions i empreses sanitàries.
 • Reducció dels costos d'implementació i manteniment de sistemes per la simplificació de la capa de connectivitat.
 • Garantia de correcte funcionament gràcies a la declaració d'integració IHE (IHE Integration Statement)
 • Existeixen multitud d'implementacions al voltant de tothom, i IHE és part integrant de múltiples projectes en els quals col·laboren diferents països (Ex; el projecte epSOS).

Avantatges per als usuaris:

 • Permet tenir totes les funcionalitats d'una aplicació amb la garantia de la transmissió fluida de la informació a través de tota l'empresa de salut.
 • Facilita la coherència i integritat en qualsevol procés dins de l'atenció sanitària.
 • IHE és transparent per a l'usuari.

L'origen de IHE

IHE es va iniciar en 1998 quan el HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) i la RSNA (Societat Radiològica d'Amèrica del Nord) van pensar que a través de la seva cooperació podrien promoure un major nivell d'interoperabilitat entre els sistemes d'imatge i d'informació. Totes dues organitzacions eren conscients que els esdeveniments públics podrien ajudar a impulsar el procés d'integració mitjançant el foment de la participació dels proveïdors i la sensibilització dels usuaris i compradors.

HIMSS i RSNA van convocar un grup de treball format pels seus membres clau, representants de la indústria i experts en estàndards. Aquest grup va exposar un enfocament que va portar, un any després, a la formació d'IHE i els comitès tècnics, els quals han treballat de forma contínua i intensa des de llavors.

Els objectius que persegueix IHE

La cura òptima del pacient requereix un accés eficaç a tota la informació rellevant. Malgrat l'estat avançat de les tecnologies, vàries són les empreses de salut que encara no han començat a adonar-se de tot el potencial dels sistemes informàtics per a reduir els errors mèdics, millorar l'eficiència dels proveïdors de salut i millorar la qualitat general de l'atenció clínica.

Per a això es requereix un marc per a l'intercanvi d'informació que respongui a les necessitats dels proveïdors de salut i dels pacients.

Els estàndards constitueixen la base d'aquest marc, però per si sols no resolen el problema. En qualsevol estàndard hi ha llacunes, opcions, espai per a interpretacions i contradictòries. Cap estàndard reflecteix perfectament el domini d'informació complexa i canviant d'una empresa de salut. Per a omplir el buit entre les normes i la integració de sistemes, fins ara, es requeria de costosos desenvolupaments d'interfícies específiques, i per a omplir aquest buit es necessita un procés per a la construcció d'un marc detallat per a l'aplicació dels estàndards. IHE proporciona aquest procés.

A més, la seva missió és promoure un fòrum d'enteniment entre usuaris, empreses i administracions públiques que tinguin relació amb els Sistemes d'Informació Sanitaris a fi de tractar qualsevol temàtica referent a la integració d'aquests.

Per tant, els objectius que persegueix IHE són:

 • Millorar la cura del pacient mitjançant SI/TI.
 • Facilitar l'aplicació dels estàndards: HL7, DICOM… a situacions concretes.
 • Promoure un fòrum d'enteniment entre usuaris, empreses i administracions públiques.

IHE, paral·lelament a la publicació dels marcs, fa diverses tasques relacionades amb el seu objectiu principal:

 • Tasques de divulgació i educació, les quals consisteixen en la realització de tallers, cursos i esdeveniments educatius.
 • Tasques tècniques, com la redacció de les “extensions nacionals” al marc tècnic, la valoració dels perfils més adequats per a l'entorn local, i col·laboració amb altres associacions d'estàndards (com HL7 International).
 • Promouen la participació en comitès tècnics internacionals.
 • Participen amb òrgans de govern.
 • Promoció dels Connectathon, un esdeveniment de referència en l'àmbit sanitari en el qual participen empreses i organitzacions on testen la seva interoperabilitat.

Els recursos

Existeixen dues fonts principals per a obtenir informació de les guies d'IHE: la web d'IHE i la wiki d'IHE.

En la Wiki IHE es proporciona una visió global de IHE amb enllaços a la informació completa. Es presenten de forma resumida tots els dominis i els seus perfils, i es notifica l'estat de cada perfil amb un codi de colors.

Els perfils IHE poden estar en quatre estats (segons el codi del color):

 • Text Final: Una versió provada i estable.
 • Implementació en proves: pensada para realitzar proves, i que per tant pot sofrir modificacions respecte a la futura versió final.
 • Tornar a comentar en públic: després d'una implementació en proves, es torna a tractar el perfil i comentar en públic.
 • Retirats: IHE no recomana el seu ús ni realitzarà futurs manteniments d'aquest perfil.

D'altra banda, la Web IHE, és la principal font d'informació ja que proporciona cadascun dels volums (PDFs) dels diferents marcs tècnics, i per tant, ofereix els recursos per a implantar els perfils d'integració. També conté informació dels pròxims esdeveniments i notícies relacionades amb integració, estàndards i IHE.

ca/contenidos/organismos/ihe.txt · Darrera modificació: 2019/07/05 14:18 per drodriguez