Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

ca:contenidos:norma25010
This version (2020/05/27 14:23) was approved by jcobos.The Previously approved version (2020/05/27 14:19) is available.Diff

Resum de la Norma ISO/IEC 25010

La qualitat del producte programari es pot interpretar com el grau en què aquest producte satisfà els requisits dels seus usuaris aportant d'aquesta manera un valor. Són precisament aquests requisits (funcionalitat, rendiment, seguretat, mantenibilitat, etc.) els que es troben representats en el model de qualitat, el qual categoritza la qualitat del producte en diferent característiques.

El model de qualitat del producte definit per la ISO/IEC 25010 està format per vuit característiques de qualitat necessàries per qualsevol producte programari

Adequació funcional

Representa la capacitat del producte programari per proporcionar funcions que satisfan les necessitats declarades i implícites, quan el producte s'usa en les condicions especificades.

Eficiència d'acompliment

Aquesta característica representa l'acompliment relatiu a la quantitat de recursos utilitzats sota determinades condicions.

Compatibilitat

Capacitat de dos o més sistemes o components per a intercanviar informació i/o portar a terme les seves funcions requerides quan comparteixen el mateix entorn maquinari o programari.

Usabilitat

Capacitat del producte software per ser entès, après, usat i resultar atractiu per a l'usuari, quan s'usa sota determinades condicions.

Fiabilitat

Capacitat d'un sistema o component per a exercir les funcions especificades, quan s'usa sota unes condicions i període de temps determinats.

Seguretat

Capacitat de protecció de la informació i les dades de manera que persones o sistemes no autoritzats no puguin llegir-los o modificar-los.

Mantenibilitat

Aquesta característica representa la capacitat del producte programari per a ser modificat efectiva i eficientment, a causa de necessitats evolutives, correctives o perfectives.

Portabilitat

Capacitat del producte o component de ser transferit de forma efectiva i eficient d'un entorn maquinari, programari, operacional o d'utilització a un altre.

ca/contenidos/norma25010.txt · Darrera modificació: 2020/05/27 14:23 per jcobos