Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

ca:contenidos:estandares:snomed
This version (2020/06/02 11:08) was approved by jcobos.The Previously approved version (2020/06/02 11:05) is available.Diff

SNOMED

SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms) és la terminologia clínica integral, multilingüe i codificada de major amplitud, precisió i importància desenvolupada en el món. SNOMED CT és, també, un producte terminològic que pot usar-se per codificar, recuperar, comunicar i analitzar dades clíniques permetent als professionals de la salut representar la informació de forma adequada, precisa i inequívoca. SNOMED CT és distribuït per la International Health Terminology Standards Development Organisation IHTSDO

La terminología se constituye básicamente de:

  • Conceptos
  • Descripciones
  • Relaciones

que se relacionan de la siguiente forma:

  Aquests elements tenen com a fi representar en detall la informació i coneixement clínic en l'àmbit de l'assistència sanitària.

Components

Conceptes

Els conceptes en SNOMED CT són la unitat mínima de significat. Cada idea dins de la terminologia està representada amb un concepte, i viceversa.

Els punts següents definiran de manera general cada camp per oferir una introducció a les guies oficials:

ConceptId : És la clau principal de la taula i l'identificador únic de cada concepte. El codi és irrepetible i no es pot reutilitzar en cap cas. Cada concepte en SNOMED CT té un conceptId.

ConceptStatus : En SNOMED CT no s'elimina res. Si un concepte s'ha de deixar d'utilitzar es desactiva canviant el valor d'aquest camp. Els motius que han portat a desactivar el component, condicionaran el valor de ConceptStatus.

FullySpecifiedName : Emmagatzema una descripció el concepte. Sol contenir la descripció FSN en anglès estàndard i gairebé no es fa servir perquè s'utilitza la taula de descripcions (veure punt 4 d'aquest document).

CTV3ID : En l'apartat 2.1 “Història” d'aquest document es destaca l'acord entre el CAP i el Servei Nacional de Salut del Regne Unit per unir SNOMED RT i CTV3. El camp CTV3ID és un llegat d'aquesta unió i no sol utilitzar-se fora del Regne Unit. Mitjançant l'identificador es pot mantenir la compatibilitat de SNOMED CT amb la terminologia CTV3.

SNOMEDID : Com en el cas de CTV3ID, és un camp de compatibilitat, però amb versions anteriors de SNOMED CT. Aquest identificador permet relacionar versions antigues de SNOMED CT, com SNOMED II o SNOMED RT, amb l'actual. Sol usar-se en els sistemes d'informació d'anatomia patològica, per actualitzar la base de dades. Els professionals del camp de l'anatomia patològica estan familiaritzats amb aquests codis, i solen usar-los directament per informar informació clínica.

IHTSDO no assegura el manteniment de l'SNOMEDID i el CTV3, de fet, s'indica que en el nou format RF2 ja no es distribuiran.

IsPrimitive : Indica si un concepte és primitiu (valor 1) o està definit completament (valor 0) a través de les seves relacions definitòries. Un concepte serà primitiu per què només té relacions IS_A o per què un aspecte del seu significat no queda representat amb les seves relacions.

Descripcions

Com succeeix en tots els vocabularis controlats, els termes de SNOMED CT es defineixen a través de literals. La diferència d'aquest respecte altres catàlegs o classificacions és que es compta amb diferents maneres d'anomenar el mateix. En SNOMED CT cada concepte té com a mínim dues descripcions, i pot tenir diverses, que poden ser de tres tipus diferents:

FSN (Fully Specified Name) : És la descripció més formal que, obligatòriament, té cada concepte. Aquests literals sempre inclouen l'eix de el qual penja el concepte que defineixen. Exemples de descripcions FSN són:   * Procediment obstètric (procediment).   * Altitud (força física).   * Dispositiu (objecte físic).

PT (Preferred Term o Terme Preferit) : El literal PT és el més amigable, el que es mostraria a l'usuari final. Cada concepte té associat, obligatòriament, un PT:   * Procediment obstètric.   * Altitud.   * Dispositiu.

La descripció FSN sol ser igual que el PT però amb l'eix de el qual descendeix el concepte, tot i això, no sempre és així. Hi conceptes que tenen FSN i PT totalment diferents.

SENSE (Sinònims) : Cada concepte en SNOMED CT pot tenir sinònims, literals que també defineixen el concepte però que són diferents a l'FSN i a PT. Seguint amb els exemples presentats: El concepte procediment obstètric (procediment) no té sinònims.

A continuació es defineixen els camps que componen la taula de descripcions de SNOMED CT:

DescriptionId : És la clau primària de la taula i identifica de manera única cada literal. Cada descripció a SNOMED CT té un descriptionId.

DescriptionStatus : Igual que en el cas dels conceptes, indica si la descripció està activa o no

ConceptId : És la clau estrangera, relaciona cada concepte amb les descripcions.

Term : conté el literal, en si, de la descripció: el text.

InitialCapitalStatus : S'utilitza per indicar si la descripció ha de començar amb majúscula (valor 1) o no (valor 0).

La descripció 2540070017 ASA - estat físic classe 2 té el initialCapitalStatus a 1 per què ha de començar amb majúscules, sinó el seu significat canvia.

Per contra, 1044312013 refredat comú (trastorn) té el camp a 0, ja que “Refredat” i “refredat” signifiquen el mateix.

En la versió internacional de SNOMED CT, totes les descripcions comencen amb majúscula (en l'ES-ARG no).

Aquest camp serveix per indicar si sempre han d'anar així o si es poden posar en majúscula sense alterar el significat.

DescriptionType : El valor de camp indica el tipus de descripció: FSN (3), PT (1) o SENSE (2).

LanguageCode : Conté el codi de l'idioma o dialecte de la descripció. S'usen els codis de dues posicions de ISO639-1, per exemple “és” per a espanyol o “en-US” per a anglès americà.

Relacions

Les connexions entre conceptes en SNOMED CT s'anomenen relacions. Aquests vincles ajuden a definir cada concepte de la terminologia i permeten establir la jerarquia múltiple (cada terme pot tenir diversos fills i més d'un pare). D'aquesta manera, hi ha dos tipus principals de relacions en SNOMED CT:

Relacions jeràrquiques : Són les “ES_UN [A]” o “IS_A”, els vincles que conformen la jerarquia de SNOMED CT. Tots els conceptes fills tenen una relació “ES_UN [A]” amb cadascun dels seus pares.

Relacions definitòries : Consisteixen en relacions que aporten més informació sobre el concepte. Alguns exemples:

Els productes farmacèutics tenen relacions amb els principis actius que els conformen. 400268004 ibuprofèn + mentol (producte) té una relació “té com a component actiu” a 387.207.008 ibuprofèn (substància) i una altra “té com a component actiu” a 387.414.008 mentol (substància).

Les al·lèrgies tenen relacions als seus agents causals. 418815008 al·lèrgia a les carns vermelles (trastorn) té una relació “agent causal” a 226.915.003 carn vermella (substància).

Els camps són els següents:

RelationshipId: És l'identificador únic de cada relació a SNOMED CT, la clau primària de la taula de relacions.

En SNOMED CT les relacions involucren tres conceptes: el d'origen, el de destinació i el de l'tipus de vincle. Reprenent els exemples anteriors, el concepte 400268004 ibuprofèn + mentol (producte) seria l'origen i 387.207.008 ibuprofèn (substància) la destinació.

El que abans s'ha indicat com una relació “té com a component actiu” també és un concepte: 127489000 té com a component actiu (atribut).

De fet, si es busca ES-UN [A] en SNOMED CT, es trobarà el concepte: 116680003 és un [a] (atribut). Aquesta ocurrència implica que les relacions de jerarquia també afecten tres conceptes:   * Concepte d'origen: 232346004 al·lèrgia a caspa de gat (trastorn).   * Tipus de vincle: 116680003 és un [a] (atribut).   * Concepte de destinació: 232347008 al·lèrgia a la caspa d'animals (trastorn).   * A la taula de relacions, el concepte d'origen es representa a través del camp ConceptId1, que conté la seva conceptId. De la mateixa manera, el conceptId de el concepte de destinació rau en el ConceptId2. El conceptId de el tipus de relació s'emmagatzema en RelationshipType.

En SNOMED CT els conceptes que s'inactiven solen passar a tenir relacions que indiquen d'on penjaven i els conceptes pels quals s'han estat substituïts, per exemple: el concepte 159685006 supervisor - banquets (ocupació) es va desactivar perquè estava duplicat, i ara té dues relacions:

  * ES-UN [A]: 363662004 concepte duplicat (concepte inactiu).   * Igual a: 159682009 supervisor de serveis de banquets (ocupació).

Amb aquestes relacions s'indica que el concepte està desactivat i que, en el seu lloc s'ha d'usar el destí de la relació “igual a”.

CharacteristicType: indica el tipus concret de la relació: 0: Definitoria. Aporten informació addicional de l'concepte.

1: qualificativa. Són relacions opcionals que es poden usar per qualificar (aportar més informació) a un concepte, però que no existeixen prèviament. Amb aquestes relacions es pot indicar, per exemple, el curs clínic, la severitat, l'episodi, etc.

2: Històrica. Permeten indicar canvis en els conceptes i seguir la seva evolució.

3: Addicional. Són relacions que es poden utilitzar per indicar contextos o situacions específiques.

Refinability: Permet indicar si el concepte de destinació es pot refinar, és a dir, si es pot concretar més. Pot tenir els valors:

0: No es pot refinar.

1: És opcional refinar.

2: S'ha de refinar usant subtipus.

RelationshipGroup: Permet agrupar relacions similars o que, juntes, defineixen completament conceptes. El seu valor per defecte és 0 (cap grup).

Descàrrega de SNOMED

La Fundació Tic Salut Social posa a disposició de la comunitat SISCAT un repositori on es pot descarregar diferents recursos del catàleg de SNOMED

ca/contenidos/estandares/snomed.txt · Darrera modificació: 2020/06/02 11:08 per jcobos