Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

ca:contenidos:estandares:hl7fhir
This version (2020/04/29 09:26) was approved by administrador.

HL7 FHIR

Orígens

Degut a la poca implantació de la versió de HL7 V3 (a excepció de l'estàndard HL7 CDA R2), HL7 International va decidir crear l'estàndard FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources). HL7 International va descobrir que HL7 V3 era realment complex, a més que els documents CDA no eren suficients. També, sorgeixen nous casos d'ús, principalment relacionats amb els dispositius mòbils, en els que els estàndards actuals no cobriran de la forma més adequada.

Per altra part, si bé HL7 Versión 2 és força popular a tot el món, la tecnologia utilitzada per a l'estàndard és vella i no s'adaptava als nous requeriments del mercat. Per tant, es necessitava una transició de HL7 V2 a uns estàndards basats en com les apps web eren construïdes.

Finalment, l'ús d'una arquitectura basada en REST es ampliament utilitzada en altres dominis, per això FHIR fa ús d'aquest protocol.

Els conceptes inicials de FHIR són atribuïts a Grahame Grieve, un dels nombrosos voluntaris actius d'HL7.

Introducció

Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR, pronunciado “Fire”) defineix un conjunt de “Recursos” que representen conceptes clínics granulares, els quals poden ser gestionats de forma aïllada o agregats en documents complexes.

Tècnicament, FHIR està dissenyat per a la web, i és ràpid de dissenyar i implementar. Els recursos es basen en estructures XML o JSON senzilles, amb un protocol RESTful basat en HTTP en el que cada recurs té una URL previsible. Sempre que sigui possible, els estàndards oberts d'Internet s'utilitzen per a la representació de dades.

Com s'ha mencionat, FHIR està dissenyat per a la web. Els recursos de FHIR utilitzen el format XML o el format JSON, els quals ambdós són comunament usats a comunicació web.

Les comandes de FHIR estan basades en APIs (Interfaz de programación de aplicaciones) REST-ful, que usen el protocol HTTP. Les aplicacions que interactuen amb la web sovint usen APIs REST-ful (per exemple; el Twitter).

La documentació de l'estàndard HL7 FHIR està disponible de forma gratuita a la pàgina web de HL7 International, i també es pot trobar informació adicional de l'estàndard a la wiki de FHIR.

Cobrient el 80%

L'estàndard FHIR està dissenyat per a cobrir el 80% dels casos, no el 100%, ja que si no seria massa extens. Per tant, només inclou elements de dades als artefactes si el 80% de tots els implementats d'aquest artefacte uses aquest element de dades.

Si bé el fet de que FHIR només abarqui el 80%, i no el 100%, si que permet de manera fàcil afegir extensions per a cobrir el 20% d'elements restants.

Els recursos FHIR

Un concepte fonamental de FHIR es que la informació intercanviada es comunica en petits components independents nomenats recursos.

Si a HL7 V2 la informació està en segments, a FHIR la informació està als recursos (resources). En aquest sentit els recursos són similars als segments de HL7 V2, ja que contenen un grup de camps relacionats, però els recursos es diferencien en que cada un d'ells pot ser intercanviat de manera independent d'altres recursos FHIR. Els recursos són simples i modulars, és a dir, està fet de recursos granulars que poden interactuar de manera independent o poden combinar-se.

A més, els recursos poden estendre's i adaptar-se, és a dir, es poden afegir camps personalitzats més allà de l'estàndard. A més cada recurs conté no només dades estructurades, sinó també text llegible per als humans, just com els documents clínics CDA.

Alguns exemples de recursos són:

  • A la categoria d'Administrative, podem trobar els recursos Patient (pacient), Location (localització), Encounter (trobada), Organization (Organització)…
  • A la categoria de Clinical Concepts, podem trobar els recursos AllergyIntolerance (al·lèrgia), Medication (medicació), Observation (observació)…
  • A la categoria de Infrastructure, podem trobar els recursos Document (document), Message (missatge), Profile (perfil)…

RESTful APIs

Una API RESTful es pot utilitzar per a interactuar amb el recurs. Una API o una interfície de programació d'aplicacions és una llista de comandes o operacions que un servidor proveeix per a que qualsevol aplicació client interessada pugui interactuar amb un servidor d'aplicacions.

Per a realitzar les diferents operacions en FHIR s'usen comandes API RESTful. Aquestes són algunes de les més destacables:

  • Crear (Create) → POST
  • Llegir (Read) → GET
  • Actualitzar (Update) → PUT
  • Eliminar (Delete) → DELETE
  • Cercar (Search) → GET
  • Història (History) → GET

Instal·lació FHIR

S'ha dividit la Instal·lació d'un servidor FHIR en dos apartats:

Cas d'ús

ca/contenidos/estandares/hl7fhir.txt · Darrera modificació: 2020/04/28 12:34 per funciona