Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

ca:contenidos:estandares:dicom
This version (2019/07/11 10:03) was approved by drodriguez.The Previously approved version (2019/07/10 19:11) is available.Diff

DICOM

Introducció

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) és l'estàndard reconegut mundialment per a l'intercanvi d'imatges mèdiques, pensat per al maneig, l'emmagatzematge, la impressió i la transmissió d'imatges mèdiques.

DICOM és un dels estàndards de missatgeria de salut d'ús més extens en el món i més àmpliament implementat. Va ser originalment creat per un comitè format per ACR i NEMA en 1983, però la primera versió important de l'estàndard DICOM és la versió 3.0, que apareix 10 anys després, en 1993, i va ser publicada per NEMA.

Per què sorgeix DICOM?

L'estàndard sorgeix de la necessitat de dissenyar un format que sigui capaç d'incloure tota la informació (text i imatges) en un únic arxiu i poder transmetre aquesta informació en un protocol de comunicació comú de treball per a tots els equips.

Una imatge mèdica no té sentit sola: es requereix informació sobre el pacient, l'adquisició, etc., i els formats d'imatge existents (JPEG, GIF, TIFF…) són insuficients per a incloure tota la informació extra requerida. Una imatge DICOM permet fer i posar més coses, com permetre relacionar diferents imatges que s'han realitzat d'un mateix pacient.

A més, amb el pas dels anys ha anat en augment el nombre d'equips d'imatge digitals, i per tant, cada vegada es prescindeix més del paper. A causa d'aquest augment dels equips d'imatge digitals, és necessari que aquests s'entenguin entre si.

Característiques

L'estàndard consta principalment de dues parts molt diferenciades: la capçalera i el cos. La capçalera conté informació sobre el pacient, el tipus de prova realitzada, dimensions de la imatge, etc. El cos conté les dades de la imatge i la pròpia imatge.

Un objecte DICOM simple pot contenir solament una imatge, però aquesta imatge pot tenir múltiples “fotogrames” (frames), permetent l'emmagatzematge de blocs de cinema o altres dades amb diversos fotogrames.

L'estàndard DICOM també ofereix una sèrie de serveis, dels quals els més destacats són:

 • Dicom Store: El servei Dicom Store és usat per a enviar imatges o altres objectes persistents (informes estructurats, etc.) a un PACS (sistema d'arxivat i transmissió d'imatges mèdiques) o a una estació de treball.
 • Storage Commitment: El servei Dicom Storage Commitment és usat per a confirmar que una imatge ha estat emmagatzemada permanentment per un dispositiu.
 • Dicom Worklist: Permet llegir la “Llista de Pacients citats”, obtenir detalls dels pacients i exàmens mèdics sol·licitats electrònicament, evitant la necessitat d'introduir aquesta informació diverses vegades i els seus consegüents errors.
 • Query/Retrieve: Permet a una estació de treball fer cerques d'imatges en un PACS i recuperar-les.

Documentació oficial

Actualment la documentació de l'estàndard DICOM està dividida en varies parts:

 • Parte 1 - Introduction and Overview: Conté una breu descripció del contingut de totes les parts, essencial per a començar a adquirir coneixements sobre l'estàndard DICOM.
 • Parte 2 - Conformance: Especifica els requisits generals que s'han de complir per a realitzar qualsevol implementació que vulgui utilitzar aquest estàndard. També especifica l'estructura que ha de tenir una “Conformance statement” (Declaració de conformitat) i la informació que ha de tenir.
 • Parte 3 - Information Object Definitions: Defineix les diferents classes d'informació d'objectes que representen la definició abstracta d'entitats del món real aplicables a la comunicació d'imatges mèdiques digitals i informació relacionada (per exemple, formes d'ona, els informes estructurats, la dosi de radioteràpia, etc.).
 • Parte 4 - Service Class Specifications: Defineix les característiques que comparteixen totes les classes de servei, i com s'estructuren aquests en una declaració de conformitat. Conté una sèrie d'annexos normatius que descriuen les classes individuals de servei detalladament.
 • DICOM Part 5 - Data Structures and Encoding: Especifica com les aplicacions que treballen en DICOM construeixen i codifiquen la informació de les dades resultants de l'ús dels objectes d'informació i les classes de serveis definits en la part 3.
 • DICOM Part 6 - Data Dictionary: Defineix la col·lecció de dades disponibles per a representar la informació.
 • DICOM Part 7 - Message Exchange: Especifica el servei i el protocol utilitzat per una aplicació en un entorn d'imatges mèdiques per a l'intercanvi de missatges a través dels serveis de suport a les comunicacions definits en la part 8.
 • DICOM Part 8 - Network Communication Support for Message Exchange: Es defineix el protocol de comunicació DICOM basat en TCP/IP.
 • Parte 10 - Media Storage and File Format for Media Interchange: Especifica un model general de magatzematge d'imatge mèdica en suports físics extraïbles.
 • Parte 11 - Media Storage Application Profiles: Especifica subconjunts específics d'aplicació de l'estàndard DICOM a les quals una aplicació pot reclamar la conformitat.
 • Parte 12 - Media Formats and Physical Media for Media Interchange: Especifica una estructura per a descriure la relació entre el Media Storage Model i els medis físics i formats específics.
 • Parte 14 - Grayscale Standard Display Function: Defineix una funció estàndard per a mostrar imatges en escala de grisos.
 • Parte 15 - Security and System Management Profiles: Especifica perfils de seguretat i gestió del sistema els quals les implementacions es poden ajustar.
 • Parte 16 - Content Mapping Resource: Aquesta part especifica el DICOM Content Mapping Resource (DCMR) que defineix les plantilles i els grups de context utilitzat en la resta de l'estàndard.
 • Parte 17 - Explanatory Information: Conté informació explicativa i normativa variada en diferents annexos.
 • Parte 18 - Web services: Defineix un servei basat en web que permet accedir i visualitzar objectes DICOM.
 • Parte 19 - Application Hosting: Defineix la interfície entre dues aplicacions.
 • Parte 20 - Imaging Reports using HL7 Clinical Document Architecture: Especifica plantilles per a la codificació d'informes d'imatges amb l'estàndard HL7 CDA R2.
 • Parte 21 - Transformations between DICOM and other Representations: Especifica les transformacions entre DICOM i altres representacions de la mateixa informació.

No existeixen ni el capítol 9 ni el 13.

Cadascuna de les parts es poden trobar especificades en la pàgina oficial de l'estàndard; https://www.dicomstandard.org. En la pàgina web es poden descarregar aquestes parts en format word o format pdf, entre altres formats.

Cada any revisen la documentació, i per tant, qualsevol part pot ser modificada o ampliada d'un any a un altre, o fins i tot poden afegir noves parts.


You could leave a comment if you were logged in.
ca/contenidos/estandares/dicom.txt · Darrera modificació: 2019/07/11 10:03 per drodriguez