Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

ca:contenidos:estandares
This version (2020/05/05 12:27) was approved by administrador.The Previously approved version (2019/07/01 14:53) is available.Diff

Estàndards

Introducció

Segons el Comitè Europeu de Normalització (CEN), un estàndard és un document tècnic dissenyat per ser utilitzat com a norma, directriu o definició. És una forma consensuada i repetible de fer quelcom.

Molt similar a aquesta definició es pot trobar la que especifica l'organització d'estàndards d'Australia, la qual indica que els estàndards són documents que estableixen especificacions, procediments i directrius que tenen com a objectiu garantir que els productes, serveis i sistemes siguin segurs, coherents i confiables.

Per altra banda, la estandardització o normalització és la redacció i aprovació de normes.

A l'àmbit sanitari, l'ús dels estàndards permet que tan dispositius mèdics com sistemes d'informació sanitaris poden interoperar entre ells.

Estàndards en l'àmbit de la salut

Imatge mèdica

Documents clínics

Missatgeria

Conceptual

Organismes

You could leave a comment if you were logged in.
ca/contenidos/estandares.txt · Darrera modificació: 2020/04/24 12:28 per funciona